Táo từ Châu Âu – táo chất lượng cao

PL  AR  EN  HI  VI

Chính sách bảo mật

Bên kiểm soát dữ liệu theo nghĩa của Quy định (EU) số 2016/679 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 27 tháng 4 năm 2016 về bảo vệ thể nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và về việc di chuyển tự do dữ liệu đó ( GDPR), trong phạm vi dữ liệu cá nhân được truyền dưới dạng liên hệ có sẵn trên trang web này (tức là tên, họ, địa chỉ email, số điện thoại) (dữ liệu cá nhân) là Liên minh những người trồng trái cây RP ul. đường phố Sportowa 4 A, 05-600 Grójec (sau đây gọi là Quản trị viên).

Dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý nhằm mục đích và trong phạm vi cần thiết để đáp ứng yêu cầu của bạn được nêu trong biểu mẫu liên hệ (cơ sở pháp lý là Điều 6 điểm 1 b) của GDPR). Việc cung cấp dữ liệu cá nhân là tự nguyện, tuy nhiên, việc không cung cấp dữ liệu đó sẽ dẫn đến việc không thể thực hiện được yêu cầu. Người cung cấp dữ liệu cá nhân của mình có quyền truy cập dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào và – nếu pháp luật có quy định – có quyền khắc phục, xóa, hạn chế xử lý, quyền chuyển dữ liệu, quyền yêu cầu bồi thường sự phản đối và quyền rút lại sự đồng ý, nếu nó đã được bày tỏ.

Cô cũng có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát thích hợp nếu theo quan điểm của cô, việc xử lý dữ liệu cá nhân vi phạm các quy định của GDPR. Dữ liệu cá nhân có thể được chuyển đến cơ quan giám sát, tòa án và các cơ quan có thẩm quyền khác, cố vấn độc lập bên ngoài (ví dụ: kiểm toán viên, cố vấn pháp lý), cũng như các tổ chức mà qua đó Quản trị viên sẽ thực hiện yêu cầu nêu trong biểu mẫu liên hệ.

Dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý trong khoảng thời gian cần thiết để đạt được mục đích xử lý và sau đó trong khoảng thời gian và trong phạm vi pháp luật yêu cầu hoặc khoảng thời gian cần thiết để đảm bảo mọi khiếu nại. Trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân, bạn có thể liên hệ với Quản trị viên theo cách sau: qua e-mail đến rodo@applesfromeurope.eu bằng cách viết thư tới địa chỉ văn phòng Quản trị viên, tức là Stowarzyszenie Sadników RP ul. đường phố Sportowa 4 A, 05-600 Grójec.}