KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) jest instytucją rządową, która powstała 1 września 2017 roku, na mocy ustawy z dnia 10 lutego 2017 r.

Do głównych zadań KOWR należy wspieranie rozwoju obszarów wiejskich oraz podejmowanie interwencji ze środków krajowych, restrukturyzacja oraz prywatyzacja mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze oraz obrót nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne. Ośrodek prowadzi działania służące poprawie i stabilizacji na rynkach rolnych, a także wspiera rolników i przedsiębiorców rolnych w rozwijaniu ich działalności. Działania KOWR wszechstronnie wspierają polskich przedsiębiorców rolnych w produkcji żywności, która odpowiada na aktualne trendy, zwyczaje i potrzeby konsumentów. KOWR udostępnia analizy i informacje dotyczące rynków produktów rolnych i żywnościowych, a także realizacji mechanizmów aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych.

 Siedzibą KOWR jest Warszawa. Ośrodek ma 17 oddziałów terenowych.

 

O krajowym ośrodku wsparcia rolnictwa